Statut TPCz

STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CZĘSTOCHOWY

Rozdział  I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny, cele i środki działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy i zwane jest dalej Towarzystwem.

§  2

Siedzibą  Towarzystwa  jest  miasto Częstochowa.  Terenem działania jest  obszar Polski.

§  3

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach.

§  4

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Towarzystwo może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 5 i 6 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

§  5

Celem Towarzystwa jest czynne popieranie wszystkich przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju miasta Częstochowy oraz inspirowanie szerokich rzesz  członków, zakładów pracy, instytucji, organizacji pozarządowych do podejmowania  działań zmierzających do rozbudowy miasta, promowania jego dorobku, postępowych tradycji i kultury, kształtowania u swych członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych.

§  6

Towarzystwo  realizuje  swoje  cele  zarówno na rzecz swoich członków, jak również na rzecz innych osób, w szczególności  poprzez:

 1. współpracę z samorządem miasta i województwa, zakładami pracy,  instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, wykładów, spotkań autorskich,
 3. organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej;
 5. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 7. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z  innymi stowarzyszeniami,  na terenie województwa i kraju, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rozdział  II

Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki.

§  7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§  8

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna (która ukończyła  lat  18)  i prawna, którzy złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
 2. Przyjmowanie i skreślenie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

§  9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje swoją składkę.

§  10

Członkiem  honorowym  może  być  osoba  szczególnie  zasłużona  w  urzeczywistnianiu  celów Towarzystwa.  Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Towarzystwa.

§  11

Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Towarzystwa przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie  określonym  w  § 15 statutu.

§  12

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
 2. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa;
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;
 4. noszenia odznaki Towarzystwa.                                     

§  13

Członkowie są obowiązani : 

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa;
 3. regularnie opłacać składkę członkowską.

§  14

Utrata praw członkowskich następuje poprzez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa, po uprzednim        uregulowaniu zaległych składek członkowskich;
 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą zwykłą większością  głosów w związku z zaległością w opłacaniu składek członkowskich za okres 6 miesięcy;
 3. wykluczenie uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy, działanie na szkodę Towarzystwa, nie wywiązywanie się z podjętych zobowiązań;
 4. śmierć  członka Towarzystwa lub utratę przez niego zdolności do czynności prawnych;
 5. uchylanie się od czynnego udziału w pracach Towarzystwa bez ważnego powodu przez okres jednego roku.

&  15

Od  decyzji  o  nie przyjęciu,  wykreśleniu  lub  wykluczeniu  członka  Towarzystwa  przysługuje  zainteresowanemu  odwołanie  do  Walnego  Zgromadzenia  Towarzystwa.  Odwołanie  powinno  być  wręczone  na  piśmie  w  nieprzekraczalnym  terminie  14  dni  od  powiadomienia  zainteresowanego  o  wspomnianej  wyżej decyzji.

Rozdział  III

Składki członkowskie

§  16

Wysokość składek członkowskich i wpisowego oraz terminy i zasady ich płatności  ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Rozdział  IV

Władze Towarzystwa  –  struktura organizacyjna.

§ 17

Władzami  Towarzystwa  są  :

 1. Walne Zgromadzenie członków;
 2. Zarząd Towarzystwa;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński;

§ 18

Walne  Zgromadzenie  jest  najwyższą  władzą  Towarzystwa.  Biorą  w  nim  udział  wszyscy  członkowie  Towarzystwa.  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwyczajne  lub  nadzwyczajne.

§ 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w  roku.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wysłuchanie sprawozdania Zarządu z całorocznej działalności i jego ocena;
 2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzenie budżetu oraz programu pracy Towarzystwa na następny rok;
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;
 5. wybór władz Towarzystwa;
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie majątku Towarzystwa;
 7. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego.
 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i jego likwidacji.

§ 21

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  obraduje  nad  sprawami,  dla  których  zostało  zwołane.

1/  Walne  Zgromadzenie  Nadzwyczajne  zwołuje  Zarząd:

a/  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej.

b/  na  pisemne  żądanie  co  najmniej  1/10  części  członków uprawnionych  do  głosowania.

 § 22

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu musi być wykorzystane osobiście.

 § 23

Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie  o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd Towarzystwa, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Dla ważności Walnego Zgromadzenia Towarzystwa potrzebna jest obecność co  najmniej  połowy członków.

§ 25

Zwołane Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość  członków.

§ 26

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych  na Walnym Zgromadzeniu.       

§  27

Zmiany statutu i likwidacja Towarzystwa, wymaga większości co najmniej 2/3 głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 28

Walne  Zgromadzenie  prowadzi  Przewodniczący  wybrany  przez  Walne  Zgromadzenie.  Z  obrad  spisuje  się  protokół  podpisany  przez  Przewodniczącego  i  Sekretarza  Walnego  Zgromadzenia.

§ 29

Głosowanie  na  Walnym  Zgromadzeniu  jest  jawne.  Wybór  władz  Towarzystwa   odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym.

§ 30

Walne  Zgromadzenie  wybiera  Zarząd  w  składzie  czterech do siedmiu  osób w tym  przewodniczącego,  dwóch  wiceprzewodniczących,  sekretarza,  skarbnika. Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków Zarządu.

§ 31

Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu  siedmiu  dni  od   dnia  wyboru. 
W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka Zarządu w czasie kadencji,
w  skład  Zarządu  wchodzi  w  trybie  kolejności  wybrany  zastępca.

§ 32

Do  zakresu  działania  Zarządu  należy  :

1/ Reprezentowanie  Towarzystwa  na  zewnątrz  przez  Przewodniczącego, a w przypadkach jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.

2/  Kierowanie  bieżącymi  sprawami  Towarzystwa.

3/  Realizowanie  uchwał  Walnego  Zgromadzenia.

4/  Zwoływanie  Walnych  Zgromadzeń,.

5/  Programowanie  i  planowanie  pracy  Towarzystwa.

6/ Sporządzanie  sprawozdań  rocznych,  budżetów  i  bilansów  oraz     przedstawienia  ich  Walnemu  Zgromadzeniu  do  rozpatrzenia.

7/  Realizowanie  statutowych  i  programowych ,  zadań  Towarzystwa administrowanie majątkiem  i  funduszami    zgodnie  z  przepisami  prawnymi  i  uchwalonym  budżetem.

8/  Tworzenie  i  rozwiązywanie  komisji  Towarzystwa.

  § 33

 1. Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy  członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie  na  okres czterech lat.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa z członkostwem w Zarządzie Towarzystwa.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:
 4. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu Towarzystwa,
 5. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 35

Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  dokonywania  rewizji  w każdym  czasie,  a  obowiązkiem  jej  jest  sprawdzić co  najmniej  raz  w  roku  wszystkie  dokumenty,  księgi  i  stan  majątkowy  Towarzystwa.  Ze  swych  czynności  Komisja  Rewizyjna  sporządza  protokół  i  o  wynikach  przedkłada  sprawozdanie  Walnemu  Zgromadzeniu.

§ 36

Sąd Koleżeński składa się z trzech osób członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres czterech lat.

§ 37

Do  kompetencji  Sądu  Koleżeńskiego należy  rozstrzyganie  sporów  powstałych  między  członkami  Towarzystwa,  wynikającymi   w  obrębie  Towarzystwa w  związku  z  jego  działalnością.  Od  uchwały  Sądu  Koleżeńskiego  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zgromadzenia  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  uchwały.

§ 38

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.

Rozdział  V

Sposób  zaciągania  zobowiązań.

§ 39

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują;

 1. dwaj współpracujący ze sobą członkowie Zarządu, z których przynajmniej  jeden powinien pełnić funkcję przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub Skarbnika;
 2. osoby upoważnione przez przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika w  granicach udzielonych im pełnomocnictw przez Walne Zgromadzenie. 

Rozdział  VI

Majątek  Towarzystwa.

§ 40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze:

 1. na fundusz składają się wpływy z wpisowego i składek  członkowskich;
 2. wpływy z działalności statutowej;
 3. dotacje; 
 4. zapisy i darowizny;
 5. dochody z majątku stowarzyszenia;
 6. dochody z ofiarności publicznej;

§ 41

 1. Fundusze Towarzystwa mogą  być  użyte  wyłącznie  na  cele  określone  w  statucie. 
 2. Towarzystwo gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§  42

Wszelkie postanowienia władz zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa  wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział  VII

Przepisy  końcowe.

§ 43

1/  Likwidacja  Towarzystwa  może  nastąpić  tylko  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  powziętej  większością  2/3  głosów  obecnych  na  Walnym  Zgromadzeniu. 

2/  Wniosek  o  likwidacji  powinien  wpłynąć  do  Zarządu Towarzystwa co  najmniej  na  jeden  miesiąc  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia. 

3/  Wniosek  musi  być  umieszczony  w  porządku  dziennym  obrad  Walnego  Zgromadzenia.  Przy  uchwale  o  likwidacji  Towarzystwa  musi  być  podjęta  jednocześnie  uchwała  o  przeznaczeniu  pozostałego  majątku  Towarzystwa.

§ 44

 1. W razie braku uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa na określony cel społeczny orzeka Sąd.
 2. W razie rozwiązania Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.

Częstochowa,  dnia    23 czerwca 2020 r.

tekst jednolity