Statut TPCz 2016

STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CZĘSTOCHOWY

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny, cele i środki działania.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy i zwane jest dalej Towarzystwem.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Częstochowa. Terenem działania jest obszar Polski.

§3

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach.

§4

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 4. Towarzystwo może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §5 i 6 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

§5

Celem Towarzystwa jest czynne popieranie wszystkich przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju miasta Częstochowy oraz inspirowanie szerokich rzesz członków, zakładów pracy, instytucji, organizacji pozarządowych do podejmowania działań zmierzających do rozbudowy miasta, promowania jego dorobku, postępowych tradycji i kultury, kształtowania u swych członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych.

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele zarówno na rzecz swoich członków, jak również na rzecz innych osób, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z samorządem miasta i województwa, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 2. prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, wykładów, spotkań autorskich,

 3. organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów;

 4. prowadzenie działalności wydawniczej;

 5. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 6. prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

 7. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 8. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, na terenie województwa i kraju, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Rozdział II

Członkowie Towarzystwa — ich prawa i obowiązki.

§7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna (która ukończyła lat 18) i prawna, którzy złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.

 2. Przyjmowanie i skreślenie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

§9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje swoją składkę.

§10

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

§11

Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Towarzystwa przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w §15 statutu.

§12

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;

 2. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa;

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;

 4. noszenia odznaki Towarzystwa.

§13

Członkowie są obowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;

 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa;

 1. regularnie opłacać składkę członkowską.

§14

Utrata praw członkowskich następuje poprzez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich;

 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą zwykłą większością głosów w związku z zaległością w opłacaniu składek członkowskich za okres 6 miesięcy;

 3. wykluczenie uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy, działanie na szkodę Towarzystwa, nie wywiązywanie się z podjętych zobowiązań;

 4. śmierć członka Towarzystwa lub utratę przez niego zdolności do czynności prawnych;

 5. uchylanie się od czynnego udziału w pracach Towarzystwa bez ważnego powodu przez okres jednego roku.

& 15

Od decyzji o nie przyjęciu, wykreśleniu lub wykluczeniu członka Towarzystwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Odwołanie powinno być wręczone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powiadomienia zainteresowanego o wspomnianej wyżej decyzji.

Rozdział III

Składki członkowskie

§16

Wysokość składek członkowskich i wpisowego oraz terminy i zasady ich płatności ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa — struktura organizacyjna.

§17

Władzami Towarzystwa są :

 1. Walne Zgromadzenie członków;

 2. Zarząd Towarzystwa;

 3. Komisja Rewizyjna;

 4. Sąd Koleżeński;

§18

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Towarzystwa. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wysłuchanie sprawozdania Zarządu z całorocznej działalności i jego ocena;

 2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

 3. rozpatrywanie i zatwierdzenie budżetu oraz programu pracy Towarzystwa na następny rok;

 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;

 5. wybór władz Towarzystwa;

 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie majątku Towarzystwa;

 7. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego.

 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i jego likwidacji.

§21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

a. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

b. na pisemne żądanie co najmniej 1/10 części członków uprawnionych do głosowania.

§22

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu musi być wykorzystane osobiście.

§23

Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd Towarzystwa, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§24

Dla ważności Walnego Zgromadzenia Towarzystwa potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków.

§25

Zwołane Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość członków.

§26

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§27

Zmiany statutu i likwidacja Towarzystwa, wymaga większości co najmniej 2/3 głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§28

Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie. Z obrad spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

§30

Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd w składzie siedmiu osób: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika, dwóch członków i dwóch zastępców członków Zarządu Towarzystwa. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.

§31

Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru.
W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka Zarządu w czasie kadencji,
w skład Zarządu wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca.

§32

Do zakresu działania Zarządu należy :

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez Przewodniczącego.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,.
 5. Programowanie i planowanie pracy Towarzystwa.
 6. Sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
 7. Realizowanie statutowych i programowych, zadań Towarzystwa administrowanie majątkiem i funduszami zgodnie z przepisami prawnymi i uchwalonym budżetem.
 8. Tworzenie i rozwiązywanie komisji Towarzystwa.

§33

 1. Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§34

 1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.

 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa z członkostwem w Zarządzie Towarzystwa.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

  1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu Towarzystwa,

  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§35

Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić co najmniej raz w roku wszystkie dokumenty, księgi i stan majątkowy Towarzystwa. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza protokół i o wynikach przedkłada sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

§36

Sąd Koleżeński składa się z trzech osób członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres czterech lat.

§37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa, wynikającymi w obrębie Towarzystwa w związku z jego działalnością. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.

§38

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.

Rozdział V

Sposób zaciągania zobowiązań.

§39

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują;

 1. dwaj współpracujący ze sobą członkowie Zarządu, z których przynajmniej jeden powinien pełnić funkcję przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika;

 2. osoby upoważnione przez przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika w granicach udzielonych im pełnomocnictw przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa.

§40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze:

 1. na fundusz składają się wpływy z wpisowego i składek członkowskich;

 2. wpływy z działalności statutowej;

 3. dotacje;

 4. zapisy i darowizny.

§41

 1. Fundusze Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.

 2. Towarzystwo gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§42

Wszelkie postanowienia władz zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VII

Przepisy końcowe.

§43

 1. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Wniosek o likwidacji powinien wpłynąć do Zarządu Towarzystwa co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Wniosek musi być umieszczony w porządku dziennym obrad Walnego Zgromadzenia. Przy uchwale o likwidacji Towarzystwa musi być podjęta jednocześnie uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa.

§44

 1. W razie braku uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa na określony cel społeczny orzeka Sąd.

 2. W razie rozwiązania Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.

Częstochowa, dnia 30 czerwca 2015 r.

tekst jednolity